TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt. Amennyiben a termékkel kapcsolatosan jótállási szolgáltatásainkat igénybe kívánja venni, kérjük olvassa el az alábbi jótállási feltételeket:

Amennyiben a Fogyasztó bemutatja a vásárláskor kapott eredeti bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján bizonyítottnak kell tekinteni. Ezért kérjük, hogy őrizze meg a vásárláskor kapott bizonylatot.
Kérjük követelje meg a Forgalmazótól, értékesítési partnertől, hogy a jótállási jegyet szabályosan töltse ki! A jótállási jegy szabálytalan kitöltése, vagy a fogyasztó részére történő átadásának   elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
Garanciális javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adat a jótállási jegy érvénytelenítését vonja maga után!
Elveszett jótállási jegyet csak az eredeti vásárlási bizonylat (számla) alapján lehet pótolni.

Jótállási feltételek

Az R-Copy Miskolc Kft. (a továbbiakban: "Eladó") az általa forgalmazott, fogyasztói szerződés keretében vásárolt, a jótállási jegyen feltüntetett termékre a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet alapján, a rendelet előírásai szerint Magyarország területén a vásárlás napjától számítva új készülékekre 12 vagy 24 hónapig és a megadott jótállási oldalszámig kötelező jótállást, PinG jelölésű újra forgalomba hozott készülékekre 6 vagy 12 hónapig és a megadott jótállási oldalszámig saját jótállást vállal. A jótállás időtartama a vásárlás napjától (előírt szakszerű üzembehelyezés esetén az üzembehelyezés napjától) számított feltűntetett időtartamig, vagy a feltűntetett jótállási oldalszámig tart (amelyik hamarabb bekövetkezik). A Forgalmazó által biztosított jótállás és szavatosság a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A fogyasztói jótálláson és szavatosságon alapuló jogai

A fogyasztót a Ptk. 1959. évi IV. Tv. 306-310. §-aiban, a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben, valamint a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg:

Hibás teljesítés esetén a fogyasztó:

1.) kijavítást/kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne;
2.) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy a 2. pontban írt feltételeknek nem tud eleget tenni, megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye;
3.) ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni (figyelembe véve a jótállási igény érvényesítésének kizáró okait);
4.) a kijavítást/kicserélést megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást/kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre;

A jótállási igény érvényesítése

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető (151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4.§). A fogyasztó a jótállási igényét a  forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltűntetett javítószolgálatoknál közvetlenül is érvényesítheti (151/2003. (IX. 22.)  Kormányrendelet 5.§). A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a felelős. A jótállási és szavatossági jogok határideje a terméknek, vagy fődarabjának kicserélése, kijavítása esetén  a kicserélt termékre (fődarabra) újból kezdődik. Fődarabnak tekintendő a tápegység, a vezérlő elektronika, lézer egység. A 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézipoggyászként nem szállítható terméket az üzemelés helyén kell megjavítani. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le- és felszerelésről valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazónak kell gondoskodnia.

Nem tartoznak a jótállás körébe

a termékhez adott alkalmazói programok, melyeket a gyártó az alap meghajtó szoftvereken felül biztosít;
a felhasználó számítógépes rendszerével kapcsolatos üzembehelyezési, karbantartási, javítási valamint szakértői munkálatok;
a berendezéssel összekapcsolt számítógépes munkaállomások, hálózatok valamint az alkalmazott szoftverek helytelen használatából, vagy azok hibás működéséből származó hibajelenségek feltárása valamint elhárítása;
a gyorsan, természetes módon kopó, vagy gumiból készült alkatrészek (hengerek, görgők, stb.), amennyiben azok elérték a használat során a gyári élettartamot;
a dobegységen (fényérzékeny henger) vagy a fixáló egységen külső fizikai behatás okozta mechanikai sérülések;
az üzembehelyezés és karbantartások alkalmával elvégzendő, kötelező kalibrációkon felüli színillesztési és egyéb kalibrációk;
a gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások elmulasztásából eredő meghibásodások javítása;
a készülék üzembehelyezése és karbantartása (ezeket a fogyasztó megrendelése alapján a szerviz külön díjazás ellenében vállalja);

A jótállási igény érvényesítésének kizáró okai

ha a termék nem a Forgalmazótól származik, vagy a Forgalmazó jótállási kötelezettsége nem bizonyított;
ha a készülék nem Magyarország területén üzemel;
ha a készülék gyári száma hiányos, valótlan, rongált vagy módosított;
a nem rendeltetésszerű használat, a terméknek nem a kezelési útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése;
a kezelési útmutató, keskeny papírméretek tartós használatára vonatkozó figyelmeztetéseinek figyelmen kívül hagyása által, garanciális időn belül bekövetkezett élettartam csökkenés, korai elhasználódás;
a gyártó által előírt kötelező karbantartások elmulasztása;
korrózió, szennyeződés, por, homok, víz vagy egyéb folyadék által okozott meghibásodás;
erőszakos külső behatás okozta sérülés, rongálódás;
a nem a forgalmazó által kijelölt, minősített szerviz által végzett üzembehelyezés (amennyiben a gyártó ezt előírja), javítás, módosítás és minden egyéb idegen beavatkozás;
a nem eredeti kellékanyag (toner), tartozék okozta hibák (amennyiben ez bizonyítást nyer);
olyan fogyóeszköz (papír, egyéb média, adathordozó, tűzőkapocs) használata, mely a gyártó által nem engedélyezett vagy támogatott;
a terméknek a gyártó által jóvá nem hagyott eszközzel való csatlakoztatása;
baleset, szerencsétlenség, zavargás, elemi kár vagy egyéb, a forgalmazón illetve a gyártón kívül álló ok miatt bekövetkezett meghibásodás;

Fenti okokból meghibásodott termék javítási költsége a jótállási időn belül is a fogyasztót terheli.

A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű használati útmutatót biztosítunk. 
Kérjük az abban foglaltakat saját érdekében maradéktalanul tartsa be, mert készüléke élettartama, minősége csak ebben az esetben biztosított, illetve a leírtaktól eltérő használat, helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékre jótállást nem vállalunk.

Eljárás vita esetén

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak átadni.
Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, annak indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. 
Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Ha a hiba tényének, jellegének illetve keletkezési időpontjának megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet.  
A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében  a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek érdekében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni. 
További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.